Skip to main content

Privacybeleid

Huub van Leeuwen Westland, gevestigd te Naaldwijk,  hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Huub van Leeuwen Westland verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Huub van Leeuwen Westland u over de manier waarop Huub van Leeuwen Westland uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Huub van Leeuwen Westland worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Huub van Leeuwen Westland verwerkt persoonsgegevens, gegevens van onze leden. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
Bij het aangaan van een abonnement bij Huub van Leeuwen Westland verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

2. Diensten en verbetering van diensten Huub van Leeuwen Westland

Huub van Leeuwen Westland verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

Huub van Leeuwen Westland kan je gegevens ook gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Huub van Leeuwen Westland uitvoeren, geeft Huub van Leeuwen Westland je e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

3a. Website

In kaart brengen van website bezoek. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huub van Leeuwen Westland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer.

3b. Social media

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Huub van Leeuwen Westland verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer. Huub van Leeuwen Westland krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Huub van Leeuwen Westland geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Huub van Leeuwen Westland voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Huub van Leeuwen Westland een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Huub van Leeuwen Westland op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Huub van Leeuwen Westland maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Huub van Leeuwen Westland ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@huubvanleeuwen.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen kan dat in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zijn je persoonsgegevens verwijdert dan kun je geen gebruik meer maken van de diensten van Huub van Leeuwen Westland.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Huub van Leeuwen Westland tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.huubvanleeuwen.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Huub van Leeuwen Westland

Huub van Leeuwen Westland heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Huub van Leeuwen Westland verwerkt ten behoeve van www.huubvanleeuwen.nl. Huub van Leeuwen Westland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Huub van Leeuwen Westland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Huub van Leeuwen Westland behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://huubvanleeuwen.nl/privacybeleid bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van huubvanleeuwen.nl/privacybeleid gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.huubvanleeuwen.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-08-2021.